• ساعت : ۱۰:۲۵:۵۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ 
  • کد خبر : ۱۲۵۷۳۹
بازدید معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان و مدیر گروه پژوهشی كرم ابریشم از مركز تحقیقات ابریشم

آقایان دکتر سیّدضیاءالدّین میرحسینی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان و دکتر حسین حسینیمقدّم مدیر گروه پژوهشی کرم ابریشم دانشگاه گیلان چهارشنبه موّرخ بیستویکم خرداد ماه از پروژههای تحقیقاتی در دست انجام مرکز تحقیقات ابریشم کشور واقع در مجموعه پسیخان بازدید کردند.

بنا به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ابریشم در موّرخ 99/03/21 و پیرو دعوت ریاست مرکز، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان بههمراه مدیر محترم گروه پژوهشی کرم ابریشم آن دانشگاه از پروژه "مقایسه هیبریدهای داخلی با هیبریدهای خارجی از نظر راندمان تولیدی و مقاومتی" که بهسفارش مرکز توسعه نوغانداری و با همکاری فنّی دانشگاه گیلان در مرکز تحقیقات ابریشم در دست انجام است بازدید کردند.

در ادامه مدعوین محترم از فاز 2 پروژه مشترک تحقیقاتی معرفی هیبریدهای جدید کرم ابریشم نیز بازدید کرده و در جریان روند اجرایی فعالیتهای صورتگرفته قرار گرفتند. گفتنیاست این پروژه پس از 9 نسل پرورش منجر به تولید لاینهای جدید گردیده و متعاقباً هیبریدهای تجاری جدید نیز در سال جاری معرفی خواهند گردید و بهصورت مشترک با دانشگاه گیلان در مرکز تحقیقات ابریشم انجام شده است و با هدف خودکفایی در تولید تخم نوغان پس از تجاریسازی در اختیار نوغانداران عزیز قرار میگیرد.

پس از بازدید و تبادل نظرات فنّی جلسه مشترکی نیز در دفتر آقای صورتی زنجانی، ریاست مرکز تحقیقات با حضور تعدادی از پژوهشگران انجام شد. لازم بهذکر است همکاریهای علمی-فنّی مرکز تحقیقات ابریشم و دانشگاه گیلان طی سالهای اخیر منجر به دستاوردهای مفیدی در صنعت ابریشم شده و پروژه تولید هیبریدهای جدید نیز در همین راستا با کمک و مشارکت دانشگاه گیلان در مرکز عملیاتی گردید.