ریاست

نام: رضا

نام خانوادگی: صورتی زنجانی

آخرین مدرک تحصیلی: PhD

پست سازمانی: ریاست مرکز تحقیقات ابریشم کشور

پست الکترونیک: rezasourati@yahoo.com

شماره تماس: 4218-135-911-98+

(دریافت CV)


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0