• ساعت : ۸:۳۹:۲۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ 
  • کد خبر : ۱۱۳۰۲۰
احصاء عناوین شناسنامه خدمات مركز تحقیقات ابریشم كشور

بهمنظور احصاء عناوین خدمات و تدوین شناسنامه خدمات مرکز تحقیقات ابریشم در روز چهارشنبه دوم مردادماه 98 جلسهای در ستاد مرکز با حضور نماینده سازمان و معاون مرکز نوسازی و تحوّل اداری وزارت جهاد کشاورزی، رئیس گروه بازمهندسی فرآیندهای وزارت متبوع و همکاران مرکز برگزار گردید.

بهگزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ابریشم در ابتداء آقای صورتی رئیس مرکز تحقیقات ابریشم ضمن عرض خوشامد و خیر مقدم به مدعوین محترم خلاصهای از وظایف حاکمیتی مرکز ارائه کرد. سپس آقای مهندس امامیزاده، معاون مرکز نوسازی و تحوّل اداری وزارت جهاد کشاورزی، مهندس فرزین معاون مدیر کل دفتر منابع انسانی و نوسازی اداری سازمان و آقای مهندس شفیعی رئیس گروه بازمهندسی فرایندهای وزارت متبوع بهترتیب با طرح موضوع احصاء عناوین خدمات و تدوین شناسنامه خدمات برای بودجهبندی مراکز و مؤسسات در آینده، اهمیت استقلال مالی مجموعههای تحقیقاتی و لزوم شناسایی بهتر و شناساندن خدمات مزبور به وزارت را تشریح نمودند.

گفتنیاست پس از بحث و تبادل نظر در خصوص شرح خدمات مرکز با همکاران مختلف مقرر شد بهمنظور تدوین شناسنامه خدمات در چارچوب مأموریتهای سازمان، همکاران از بخشهای مختلف مشارکت فعالانه در همین راستا داشته باشند و نتیجتاً موارد مطرح شده در جلسه اخیر طی جلسات بعدی تا تصویب نهایی پیگیری شود.

امتیاز :  ۵/۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.3.12.0
    V5.3.12.0