• ساعت : ۸:۴۳:۲۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ 
  • کد خبر : ۱۱۲۸۹۶
تشكیل كارگروه خوداتكایی در مركز تحقیقات ابریشم كشور

با عنایت به رویکردهای سازمان مبنی بر توسعه سرمایهگذاری در راستای وظایف حاکمیتی و استفاده بهینه از منابع و ظرفیتهای موجود در واحدهای تابعه، کارگروه خوداتکایی سازمان متبوع به سرپرستی جناب آقای دکتر محمودی، معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی در روز پنجشنبه 27 تیر ماه 98 در مرکز تحقیقات ابریشم تشکیل جلسه داد.

بهگزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ابریشم کشور، مطابق اطلاعرسانی قبلی ستاد سازمان جلسه کارگروه خوداتکایی در سالن اجتماعات مرکز تحقیقات ابریشم تشکیل شد و در خصوص پروژههای اقتصادی و با اهمیت مرکز بحث و تبادلنظر گردید. همچنین اعضای محترم کارگروه از نمایشگاه کرم ابریشم زنده و بانک ژن مجموعه نیز بازدید بهعمل آوردند.

گفتنیاست در این بازدید فعالیتهای در دست انجام مرکز و نیز وظایف حاکمیتی مرکز تحقیقات ابریشم بهاستحضار اعضای محترم کارگروه رسید.


امتیاز :  ۵/۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.3.12.0
    V5.3.12.0